Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Realizácia výziev a súťaží sa musí oprieť o legislatívu, vďaka ktorej bude možné takýmto spôsobom hľadať riešenia a oceniť riešiteľov efektívnejším spôsobom, ako je klasické verejné obstarávanie.

Súťaž návrhov je definovaná v § 119 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V zásade sa pri súťaží návrhov nehodnotí navrhovaná cena dodávky. Cena, respektíve súťažná odmena je vopred daná a hodnotí sa kvalita návrhu. Túto kvalitu návrhu hodnotí porota. Je možné poskytnúť odmenu (udeliť cenu) aj viacerým uchádzačom.

Výhodou metódy súťaže návrhov je to, že veľmi dobre spĺňa väčšinu potrieb platformy inovatívnych riešení a je priamo definovaná v zákone o verejnom obstarávaní. Hlavné výhody sú:

  • Metóda presne zapadá do kontextu platformy, ktorou je súťaž intelektuálnych návrhov. V zmysle zákona ide o „písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky“.
  • Malé bariéry zapojenia riešiteľov (zákon napríklad explicitne uvádza, že sídlo, právna forma a pod. nemôže byť dôvodom na zabránenie účasti na súťaži. Ide teda o najvoľnejšiu metódu obstarávania vôbec, čo sa týka zapojenia uchádzačov).
  • Metóda neobmedzuje súťaž na Slovensko ale umožňuje aj zapojenie riešiteľov z EÚ.
  • Flexibilita pri udeľovaní cien. Metóda umožňuje udeľovanie jednej, alebo viacerých cien podľa toho, ako boli podmienky nastavené pri zadávaní.
  • Flexibilita pri organizácii súťaže. Metóda umožňuje viackolové vyhodnocovanie, čo je vhodné napríklad pri komplexnejších výzvach, keď v prvom kole účastníci odovzdajú len relatívne jednoduché náčrty a „postupujúca“ skupina ich rozpracuje detailne až v následnom kole.
V súlade so zákonom č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu poskytuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade s: