Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov

Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky, www.challenge.gov.sk, je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”).

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje, akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak, ako je definovaná nižšie). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku označenú v pravom hornom rohu ako Slovenská republika, ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím, použite odkaz zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies na účely funkčnosti tejto web stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v Oznámení o používaní súborov cookies.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená, ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.
 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Kontakt na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

Zodpovedná osoba:
tel. č.: +421 2 2092 8211
e-mail: zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
IČO: 36064220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Práva Dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa čl. 12 až 22 Nariadenia stanovené práva, ktoré MIRRI v plnej miere rešpektuje. Taktiež má v interných riadiacich predpisoch stanovené postupy na vybavovanie požiadaviek pri uplatňovaní týchto práv. Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb vybavíte podaním poštou na oficiálnu adresu MIRRI, podaním na podateľni MIRRI, alebo elektronicky na kontakte zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (vyššie v tomto dokumente).

Právo na prístup k údajom

Podľa čl. 15 Nariadenia má Dotknutá osoba právo

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje,
 • získať prístup k týmto údajom,
 • získať doplňujúce informácie, ktoré zahŕňajú:
  • účely spracúvania,
  • kategórie osobných údajov,
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ak sa údaje ďalej poskytujú,
  • doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie,
  • informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, použitom postupe, význame a dôsledkoch pre Dotknutú osobu,
  • ak sa údaje nezískali od Dotknutej osoby, informácie o zdroji,
  • informácie o právach Dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobné údaje, o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov a o práve podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právo na opravu

Podľa čl. 16 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie / zabudnutie

Podľa čl. 17 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na to, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje za predpokladu, že sú splnené určité presne stanovené podmienky. V tejto súvislosti treba spomenúť „právo na zabudnutie“, ktoré je novým ustanovením v oblasti ochrany osobných údajov. Ide o povinnosť prevádzkovateľa oznámiť uplatnenie práva Dotknutej osoby na vymazanie jej osobných údajov všetkým príjemcom, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Táto oznamovacia povinnosť Prevádzkovateľa sa vzťahuje aj na uplatnenia práva Dotknutej osoby na opravu a obmedzenie spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 Nariadenia má Dotknutá osoba právo to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov v presne definovaných špecifických prípadoch.

Právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 Nariadenia má Dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi (v prípade splnenia presne stanovených podmienok).

Právo namietať

Podľa čl. 21 Nariadenia má Dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (za určitých podmienok) vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ v takom prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov. V tejto súvislosti treba spomenúť právo Dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, kedy Prevádzkovateľ musí takejto požiadavke vyhovieť a osobné údaje ďalej na takéto účely spracúvať nesmie.

Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním

Podľa čl. 22 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky pre Dotknutú osobu. Aj v tomto prípade je uplatnenie práva viazané k určitým okolnostiam. V každom prípade je tu ustanovenie, podľa ktorého prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, a to minimálne práva na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Právo odvolať súhlas

Podľa čl. 7 Nariadenia má Dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Podľa čl. 77 Nariadenia má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu

Podľa čl. 78 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak dozorný orgán jej sťažnosť nevybavil alebo neinformoval Dotknutú osobu do troch mesiacov o výsledku sťažnosti podanej podľa čl. 77 Nariadenia.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči Prevádzkovateľovi / Sprostredkovateľovi

Podľa čl. 79 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu jej práv.

Právo na náhradu škody

Podľa čl. 82 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na náhradu škody od Prevádzkovateľa / Sprostredkovateľa, ak utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia ustanovení Nariadenia.

Právo na zastupovanie

Podľa čl. 80 Nariadenia má Dotknutá osoba právo poveriť neziskový subjekt, ktorý pôsobí v oblasti ochrany práv a slobôd Dotknutých osôb, aby podal sťažnosť v jej mene, aby uplatnil práva podľa čl. 77, 78 a 79 Nariadenia a aby v jej mene uplatnil právo na náhradu škody, ak to umožňuje právo členského štátu.

Právo byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov

Podľa čl. 34 Nariadenia v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ musí bez zbytočného odkladu takéto porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe oznámiť.