Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

V súčasnosti, keď je zadávateľ konfrontovaný s určitým problémom, na ktorý nepozná riešenie, doterajší systém ponúka dve možnosti, ako pristúpiť k riešeniu. Prvým je riešenie vlastnými kapacitami a druhým je zadanie hľadania riešenia špecializovanému externému dodávateľovi.

V prípade využitia interných pracovníkov organizácie je výhodou to, že pracovníci dobre poznajú potreby organizácie. Výhodu sú aj relatívne nízke náklady. Avšak využitie interných pracovníkov je spojené s veľkým rizikom neúspechu pokiaľ pracovníci nedisponujú presne potrebnými znalosťami a skúsenosťami.

Alternatívou je teda externé obstaranie výskumu u špecializovaného dodávateľa, ktorý dodá výskum a posunie inovačný cyklus na vyššiu úroveň. V praxi to znamená, že obstarávateľ popíše problém a vyberie dodávateľa výskumu pri braní do úvahy referencie, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť dodania úspešného výstupu. Riziko neúspešného dodania je teda ďaleko menšie a navyše je na strane dodávateľa. Avšak tento spôsob má aj veľké nevýhody - a síce relatívne vysokú cenu.

Použitie platformy je nový model, ktorý je odlišný predchádzajúcim dvom a spája v sebe výhody nízkeho rizika a nízkej ceny získania inovatívneho riešenia.

Vysoká efektivita využívania inovatívnych platforiem pri hľadaní výskumu a inovatívnych riešení je v skutočnosti hlavný dôvod, prečo tieto platformy sú úspešné v komerčnom prostredí a prečo pôvodne vznikli v súkromnom sektore. Túto vysokú mieru efektivity potvrdzuje nezávislá štúdia Forrester, ktorá overila návratnosť investícií zadávateľov pri využití skúmanej platformy (Innocentive) na úrovni 182 %, respektíve 74 % v horizonte troch mesiacov (Syngenta).

Pri hľadaní inovatívnych riešení ponúka teda platforma tri skupiny benefitov, a to priame finančné, nepriame ekonomické a okrem toho aj benefity súvisiace s celkovým spoločenským rozvojom.

Priame finančné benefity sú dané kombináciou nízkeho rizika využívania platformy a nízkej ceny obstarania. Nízke riziko je dané tým, že vyhlasovateľ súťaže hodnotí len zaslané riešenia, a teda riziko ich vývoja je úplne na strane súťažiacich. V tomto platforma preberá výhody externej dodávky, kde je tiež riziko nedodania riešenia na strane dodávateľa. Nízka cena získania riešení je daná tým, že platforma sa orientuje na vyhľadávanie individuálnych riešiteľov, respektíve už existujúcich, relatívne malých expertných tímov. Jednotliví riešitelia môžu byť študenti alebo živnostníci, s ďaleko menšími požiadavkami na pokrytie sprievodných nákladov.

Ďalším dôvodom využívania platformy je ekonomický benefit, ktorý je definovaný najmä indikátormi ekonomického rozvoja priamo súvisiaceho s inovatívnymi platformami. Tie stimulujú rozvoj vysoko sofistikovaného odvetvia výskumu v mnohých oblastiach, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. Napríklad samotná platforma Challenge.gov podľa údajov publikovaných administratívou USA v rokoch 2010 až 2016 publikovala viac ako 700 výziev s kumulovanou odmenou 220 miliónov USD, ktoré priamo viedli k vytvoreniu viac ako 1.000 pracovných miest.

Treťou skupinou benefitov sú celospoločenské benefity. Tie je pomerne ťažko číselne vyjadriť, ale ich dopad môže byť ďaleko zásadnejší. V prípade celospoločenských benefitov sa jedná najmä o zvýšenie inovačného potenciálu dodávateľov, ďalej zmenu kultúry v rámci verejnej správy a nakoniec zlepšenie výkonu politík.