Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.

Cieľom výzvy je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií. Oprávnené aktivity sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na rovnakú oblasť. Cieľovou skupinou aktivít by mali byť študenti stredných a/alebo vysokých škôl, učitelia stredných a/alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy či verejnosť. Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 40 000,- eur na projekty, ktoré budú zrealizované najneskôr do 31.3.2022.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy nájdete v prílohách.

V súlade so Zákonom č. 111/2018 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa žiadosť vrátane jej príloh predkladá ministerstvu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosti doručené poštou nebudú akceptované. 

  • Kategória: Digitálna transformácia
  • Dátum: 23. 09. 2021

Termíny

Zverejnenie výzvy: 23.7.2021

Termín na prihlasovanie: 23.9.2021

Vyhlásenie výsledkov: do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti

Zadávateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zdieľajte tento článok