Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. Výzva sa týka témy prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete.

Cieľom výzvy v celkovej hodnote 200-tisíc eur je podpora aktivít organizácií zameraných na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, analýzu a odhaľovanie škodlivých online dezinformačných kampaní, posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, vzdelávanie, vytváranie kreatívnych reakcií na dezinformácie, posilnenie schopnosti efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá a budovanie kritického myslenia a dôvery v kvalitnú žurnalistiku. Výzva i samotné projekty majú cieliť na študentov základných, stredných a vysokých škôl, ich učiteľov a pedagógov, na zamestnancov verejnej správy, ale aj širokú verejnosť. 

Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby – podnikatelia, základné, stredné alebo vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie. 

Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 40 000,- eur na projekty, ktoré budú zrealizované najneskôr do 31.3.2023. Predpokladaný začiatok realizácie projektov je od októbra 2022. Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. 
Žiadosti bude hodnotiť trojčlenná komisia zložená z odborníkov v oblasti dezinformácií, kritického myslenia alebo mediálnej gramotnosti, pričom okrem splnenia formálnych kritérií hodnotenými oblasťami sú vecný obsah projektu, navrhovaná realizácia projektu a efektivita rozpočtu projektu. 
Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné poslať do 21.8.2022. Bližšie informácie k podmienkam výzvy nájdete v prílohách.  
V súlade so zákonom č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa žiadosť vrátane jej príloh predkladá ministerstvu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosti doručené poštou nebudú akceptované. 

Kontaktný e-mail v prípade otázok: challenge@mirri.gov.sk  

  • Kategória: Digitálna transformácia
  • Dátum: 21. 08. 2022

Termíny

Zverejnenie výzvy: 11.7.2022 

Termín na prihlasovanie: 21.8.2022 

Vyhlásenie výsledkov: do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti 

Zadávateľ výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zdieľajte tento článok