Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje uzavretú výzvu na výber skúsených odborníkov v oblasti problematiky dezinformácií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorí pomôžu vyhodnocovať projekty na základe hodnotiacich kritérií v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám na internete.

Cieľom výzvy je zabezpečiť transparentný, nestranný a kvalitný hodnotiaci proces žiadostí o poskytnutie dotácie s využitím nezávislých kvalifikovaných odborníkov zaradených do zoznamu odborných hodnotiteľov. Do zoznamu odborných hodnotiteľov budú zaradení uchádzači, ktorí splnia všetky požiadavky uvedené vo výzve. Podmienkou je minimálne trojročná prax a výsledky v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete, v oblasti kritického myslenia alebo mediálnej gramotnosti. Medzi ďalšie podmienky patria znalosť potrebnej legislatívy, vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa a osobnostné vlastnosti ako objektívnosť, diskrétnosť, čestnosť. 

Zo zoznamu odborných hodnotiteľov budú vyžrebovaní traja odborníci, ktorí sa stanú členmi komisie na vyhodnotenie žiadostí. Svoju činnosť budú vykonávať na základe dohody o vykonaní práce. Predpokladaný čas výkonu odborného hodnotenia žiadostí: koniec augusta 2022. 

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov vrátane jej príloh sa predkladá ministerstvu najneskôr v deň uzavretia výzvy, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom, doporučene poštovým podnikom alebo osobne do podateľne ministerstva.  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete podľa § 3 ods. 4 písm. c) a f) zákona č. 111/2018 Z. z. sa vyhlási v rovnakom čase. Projekty budú zamerané na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, analýzu a odhaľovanie škodlivých online dezinformačných kampaní, posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, vzdelávanie, vytváranie kreatívnych reakcií na dezinformácie a budovanie kritického myslenia a dôvery v kvalitnú žurnalistiku. 

Kontaktný e-mail v prípade otázok: challenge@mirri.gov.sk  

  • Kategória: Digitálna transformácia
  • Dátum: 09. 08. 2022

Termíny

Zverejnenie výzvy: 11.7.2022

Termín na prihlasovanie: 9.8.2022

 

Zadávateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výsledky

MIRRI SR bude vyhodnocovať žiadosti priebežne a po overení kritérií zašle každému žiadateľovi e-mailom oznámenie o zaradení alebo nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov. Zoznam odborných hodnotiteľov je neverejný dokument.Zdieľajte tento článok